Privacybeleid

Overeenkomst voor het gebruik van de website van de B&W Group

Soms hebben wij bepaalde gegevens van u nodig, zoals uw naam en adres. Wij laten u dit weten voordat wij dergelijke gegevens over u verzamelen.

Wanneer u op onze website voorzieningen gebruikt waarvoor wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden betreffende het gebruik van die gegevens. Deze voorwaarden worden van kracht op de datum waarop u de website voor het eerst gebruikt.

Andere delen van de website kunnen echter veilig worden gebruikt zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan verzoeken wij u om geen voorzieningen te gebruiken waarvoor wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben.

Reden voor de overeenkomst

B&W Group Ltd is een multinationale onderneming en wij kunnen uw persoonlijke gegevens derhalve opslaan in de landen waarin wij opereren. 

Diverse wetten verplichten ons u te vragen hiermee akkoord te gaan. Bent u daarmee niet akkoord, dan kunnen wij geen verzoeken afhandelen waarvoor wij uw gegevens nodig hebben.

Gaat u WEL akkoord en MOGEN wij uw gegevens gebruiken om uw verzoek af te handelen (en/of dat B&W uw gegevens ook voor andere doelen kan gebruiken), dan kunt u alle voorzieningen op deze website gebruiken.

U kunt B&W online bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder enige informatie over uzelf te onthullen en u kunt de meeste delen van de website van B&W dan gewoon gebruiken. U hebt dan echter geen toegang tot delen waarvoor registratie verplicht is.

Uw rechten

• 

U hebt het recht te weten welke gegevens wij over u bewaren en deze zo nodig corrigeren.

 • 

U hebt tevens het recht om ons te vragen uw gegevens niet te gebruiken.

 • 

Ook kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt om verder contact met u op te nemen.

 • 

De website biedt u de faciliteiten om dit te doen.

Krachtens bepaalde wetten, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheidskwesties of financiële voorschriften (bv. bij contact met financiële diensten), is het in sommige landen echter niet mogelijk om alle of enkele van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen. Wetgeving kan ons tevens verplichten om deze gegevens een bepaalde tijd lang te bewaren.

 • 

Gegevens worden in een veilige omgeving opgeslagen, beschermd door een combinatie van fysieke en technische maatregelen; het publiek heeft geen toegang tot deze gegevens. Verder worden de persoonsgegevens in sommige gevallen met behulp van relevante beveiligingstechnologie versleuteld.

 • 

Desondanks dient u altijd alert te zijn wanneer u op een website gegevens over uzelf invult.
  

Meer over ‘gegevens’

Wij kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen door u daar rechtstreeks om te vragen (bijvoorbeeld op een registratieformulier); en 

Wij kunnen onpersoonlijke gegevens over u verzamelen door uw gebruik van de website en de gekozen opties te volgen.

Het verzamelen van beide soorten gegevens stelt ons in staat om: 


 • 

De website gebruiksvriendelijker te maken.

 • 

U sneller informatie te verstrekken.

 • 

De inhoud relevanter voor u te maken.

 • 

U te helpen informatie en diensten van B&W sneller te vinden.

 • 

De website en de functies daarvan te verbeteren.

 • 

Met u te corresponderen en/of u een abonnement te geven.

 • 

U op de hoogte te houden van nieuwe producten, speciale aanbiedingen, bijgewerkte informatie en andere nieuwe diensten die volgens B&W interessant voor u kunnen zijn. Dit echter alleen wanneer u ons te kennen hebt gegeven dat andere bedrijven u rechtstreeks mogen benaderen.

               

Opmerking: meestal verzamelen websites beide soorten gegevens.
Opmerking: onpersoonlijke gegevens identificeren niet wie u bent, maar kunnen nuttig zijn voor marketingdoeleinden en om de algehele dienstverlening te verbeteren.
Opmerking: B&W verkoopt of distribueert persoonsgegevens niet aan derden, m.a.w. personen buiten de B&W Group.

Tekstgrootte

Als de tekst te klein is en u deze niet kunt lezen, kunt u een lettergrootte kiezen die het lezen vergemakkelijkt. U doet dit als volgt:

 • 

In Internet Explorer (pc) selecteert u in de werkbalk van de browser Beeld, Tekstgrootte.

 • 

In Netscape 6 of 7 en Internet Explorer (Mac) selecteert u in de werkbalk van de browser Beeld, Tekst zoomen.


 Naleving van normen

Onze website gebruikt Cascading Style Sheets (CSS) voor presentatiedoeleinden. U hebt een moderne browser nodig om het meeste uit onze website te halen. De site kan echter ook met oudere browsers en andere apparaten gebruikt worden.

 JURIDISCH

(1) Auteursrecht

Alle rechten op deze website worden voorbehouden, inclusief auteursrechten en databankrechten, die het eigendom zijn van of gelicentieerd zijn aan B&W, of die B&W anderszins gebruikt zoals onder de van toepassing zijnde wetten of door de oorspronkelijke houder van de auteursrechten is toegestaan. Derhalve:

 • 

Is het u niet toegestaan om tekst, afbeeldingen, grafisch werk, logo’s, knoppen, pictogrammen, foto’s en hun selectie en/of opstelling, evenals onderliggende broncode en software, voor commerciële of openbare doeleinden te kopiëren, reproduceren, downloaden, posten, opnieuw uit te geven, uit te zenden of over te dragen zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van B&W of de houder van de auteursrechten.

 • 

Mag u het materiaal of de informatie op deze website niet aanpassen of wijzigen, of gebruiken voor doelen anders dan voor uw eigen persoonlijke niet-commerciële gebruik.


Voorts

 • 

Komt u overeen deze website uitsluitend voor rechtmatige doelen te gebruiken.

 • 

Behoudt B&W zich het recht voor om het volgende voor zijn eigen doeleinden te gebruiken: materiaal dat naar de website verzonden wordt, met inbegrip van tekst en afbeeldingen, zij het op de website of in welke andere vorm dan ook, inclusief voor publiciteitsdoelen.

 • 

Behoudt B&W zich het recht voor om verzendingen naar de website te bewaken en om verzendingen te bewerken en verwerpen.

 

(2) Handelsmerken

Alle namen, afbeeldingen en logo’s die de producten van B&W Group Ltd identificeren, zijn eigendom van de B&W Group Ltd.

 • 

Alle merken, producten, diensten en bedrijfsnamen van derden die op deze website gebruikt worden, zijn de handelsmerken, servicemerken en handelsnamen van de respectieve houders en zijn het eigendom van de betreffende bedrijven.

 • 

B&W geeft geen enkele persoon anders dan de oorspronkelijke houders toestemming voor het gebruik daarvan. Dergelijk gebruik kan inbreuk maken op de rechten van de betreffende houders.

(3) Prijzen en producten

B&W volgt een beleid van continue productverbetering en behoudt zich derhalve het recht voor om de specificaties en prijzen van de modellen en items op deze website te allen tijde te wijzigen.

 • 

We stellen echter alles in het werk om te verzekeren dat de informatie, details en omschrijvingen op de website bij de laatste update correct zijn.

 • 

Niettemin raden wij u aan uw B&W-dealer om de exacte specificaties te vragen alvorens een product te bestellen.

Uw B&W dealer kan u adviseren over verkrijgbaarheid en actuele prijzen.

Wij wijzen u er echter op dat veel distributeurs en dealers totaal onafhankelijk en geen agenten van B&W zijn, en zodoende absoluut niet bevoegd zijn om B&W te binden aan uitdrukkelijke of stilzwijgende prijzen of andere beloftes of toezeggingen.

(4) Geen garantie

Onder voorbehoud van uw wettelijke rechten worden de website en alle informatie, tekst, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s, links, pictogrammen en ander materiaal (zonder enige beperking) beschikbaar gesteld op een ‘AS SEEN’ basis, zonder enige garantie of bekrachtiging, hetzij expliciet of stilzwijgend.De informatie, specificaties en kleuren op deze website kunnen van land tot land verschillen en kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd.

 • 

Meer speciaal geven wij geen enkele garantie en doen geen enkele toezegging wat betreft de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie op de website.

 • 

Wij kunnen evenmin garanderen dat het gebruik van deze website storingsvrij of vrij van fouten zal zijn, of dat de website en zijn servers vrij zijn van computervirussen of programmafouten.
 

(5) Geen verliezen

B&W kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, jegens wie dan ook, voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van informatie in of weergeven op onze website.

 • 

Dit omvat zonder enige beperking indirecte of gevolgschade en alle schade voortvloeiend uit dergelijk gebruik.

 • 

Dit omvat tevens verlies van gegevens of winstderving, zij het in daad of contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.


Ondanks andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor claims met betrekking tot de functionaliteit of beschikbaarheid van deze website.

(6) Externe links

B&W doet geen toezeggingen, geeft geen garanties of bevestigingen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor externe websites waarnaar via een link op deze website toegang wordt geboden of via welke u op deze website bent terechtgekomen.

 • 

B&W heeft geen controle over externe sites die u bezoekt door te klikken op een link op deze site; u bezoekt dergelijke websites geheel voor eigen risico.
 

(7) Software

De software downloads op deze website zijn in ieder productiestadium zorgvuldig gescand en getest, maar − net als met alle nieuwe software − raden wij u toch aan om een viruscontrole uit te voeren alvorens deze te gebruiken. 
Wij raden u tevens aan een actuele reservekopie van uw harde schijf te maken alvorens deze software te gebruiken. B&W kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storing, beschadiging en/of verlies van gegevens op uw data- of computersysteem, opgetreden tijdens het gebruik van de software.
Raadpleeg uw netwerkbeheerder alvorens software op een netwerkcomputer te installeren.

(8) Jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de website van B&W zijn exclusief onderworpen aan de wetgeving en het recht van Engeland en Wales.

 • 

Wanneer enige Voorwaarde van deze overeenkomst onrechtmatig, ongeldig of anderszins niet in rechte afdwingbaar wordt verklaard op grond van het recht in een staat of land waarin deze Voorwaarden van kracht behoren te zijn, dan wordt een dergelijke Voorwaarde beschouwd als zijnde verwijderd uit deze overeenkomst.

 • 

Alle overige Gebruiksvoorwaarden en Bepalingen blijven dan echter volledig van kracht, bindend en in rechte afdwingbaar.

 • 

B&W behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door dergelijke wijzigingen online te publiceren.


 Over cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een stukje informatie dat een website in een relevante map van de browser op de harde schijf van uw computer plaatst, zodat de website bij uw volgende bezoek weet wie u bent. Cookies kunnen een website helpen zijn content sneller op uw persoonlijke interesses af te stemmen. De meeste grote websites gebruiken cookies.

 • 

Wij wijzen u erop dat cookies alleen niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren.

Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waar de cookie vandaan kwam, de ‘levensduur’ van de cookie en een identificatie, doorgaans een willekeurig nummer.

Op veel websites, deze inbegrepen, worden twee soorten cookies gebruikt:

Sessiecookies, dat zijn tijdelijke cookies die in het cookiesbestand van uw browser blijven totdat u de website verlaat; ze worden dan automatisch verwijderd. Ze zorgen dat u gegevens van de ene pagina op de site naar de andere kunt overdragen, zodat u die niet telkens opnieuw hoeft in te voeren.

En persistente cookies die veel langer in het cookiesbestand uw browser blijven; hoe lang is afhankelijk van de levensduur van de specifieke cookie. Vaak kunt u de levensduur van cookies in uw browser specificeren.

Ze worden gebruikt om:

 •

 

Ons te helpen u bij uw terugkeer naar onze website als een unieke bezoeker te identificeren aan de hand van een uniek nummer. NB: u kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden wanneer u naar onze website terugkeert.

 • 

Ons in staat te stellen informatie en reclame op uw persoonlijke interesse af te stemmen of te voorkomen dat wij u de dezelfde reclame meer dan eenmaal sturen.

 • 

Anonieme statistieken te verzamelen die ons inzicht geven in het gebruik van onze website en ons helpen de structuur van onze website te verbeteren. Wij kunnen u op deze manier niet persoonlijk identificeren.

Web Beacons

Op sommige pagina’s van onze website kunnen elektronische afbeeldingen staan, web beacons geheten, die ons in staat stellen te tellen hoeveel gebruikers deze pagina’s hebben bezocht.

Web beacons verzamelen uitsluitend de volgende informatie: een cookienummer; datum en tijd waarop een pagina wordt bekeken en een omschrijving van de pagina waarop de web beacon is geplaatst.

Op onze website kunnen ook web beacons staan die daar door andere adverteerders zijn geplaatst. Deze beacons bevatten geen herkenbare persoonlijk informatie en worden uitsluitend gebruikt om de doeltreffendheid van een bepaalde campagne te volgen.

Cookies in- en uitschakelen

U kunt cookies accepteren of afwijzen door de betreffende instellingen in uw browser aan te passen.

 • 

Wanneer u cookies uitschakelt, kunt u waarschijnlijk niet alle interactieve voorzieningen van onze website gebruiken.

U kunt ook aangeven dat u wilt worden gewaarschuwd voordat een cookie op uw harde schijf wordt geaccepteerd; u wordt dan gevraagd of een cookie al dan niet wilt accepteren.

Voor uitleg over hoe u dit kunt doen en voor andere informatie over het omgaan met cookies in het algemeen verwijzen wij u naar de handleiding van uw browser of de online helpfunctie.

De website van Bowers & Wilkins wordt verzorgd door B&W Group Ltd.

Copyright © 2013 B&W Group Ltd.
Copyright © 2018 Bowers & Wilkins. All rights reserved.